Välkommen till Vasakronans Visslarfunktion hos Interaktiv Säkerhet

Denna Whistleblowerservice drivs av Interaktiv Säkerhet. Interaktiv Säkerhet är en extern leverantör till Vasakronan.

Interaktiv Säkerhet garanterar full anonymitet och sekretess igenom hela ärendeprocessen.

Som Whistleblower är du alltid anonym och ges möjlighet att rapportera om misstänka oegentligheter på Vasakronan.

Vasakronan uppmuntrar anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra att rapportera misstänka händelser in till Whistleblowerservicen hos Interaktiv Säkerhet.

Genom att klicka på knappen "Lämna anmälan här" kommer du till anmälningssidan. Du kan anmäla på fyra olika sätt:


 • Genom att fylla i formuläret på sidan.
 • Genom att skicka e-post med din anmälan.
 • Genom att ringa till Interaktiv Säkerhet, vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580
 • Genom att skicka brev med din anmälan till:
  Interaktiv Säkerhet
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg
  Märk kuvertet med "Vasakronan"

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
 • Var dessa har ägt rum.
 • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka som är inblandande.
 • Frivillig kontaktinformation (ex. namn, telefonnummer, e-postadress)
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall vad och var.
 • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

OBS!

Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten "Behandling av personuppgifter" under menyn innan du skickar in din anmälan.

Vad kan anmälas?

En Visslarfunktion är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation som rör:

 • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning eller förfalskning.
 • Korrupt beteende som missbruk av ställning.
 • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
 • Allvarliga miljöbrott.
 • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
 • Allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen.

En Visslarfunktion är inte till för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål.

Vem kan anmälas

Enligt Integritetsskyddsmyndighetens föreskrift så måste vissa kriterier uppfyllas för vem som kan anmälas i en Visslarfunktion.

Det går endast att anmäla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner inom Vasakronan.

Så hanteras din anmälan

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interaktiv Säkerhet, som agerar externt ombud för alla anmälningar.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer och en verifieringskod, som du använder för all vidare dialog kring ärendet som kompletteringar och återkoppling.

När en ny anmälan kommer in till Interaktiv Säkerhet så avidentifieras ärendet från dina eventuella kontaktuppgifter omgående för att säkerställa att du som anmäler har möjlighet att förbli anonym mot Vasakronan.

Det anonymiserade ärendet skickas sedan vidare till Vasakronan som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Oavsett om utredning och åtgärder implementeras eller ej så avslutas ärendet med att berörda parter informeras om ärendets status. Du som uppgiftslämnaren kan få återkoppling via den här anmälningssidan eller genom att kontakta Interaktiv Säkerhet. Se till att ha ditt ärendenummer och verifieringskod tillgängligt. 

Interaktiv Säkerhet är helt fristående från Vasakronan och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen. Telefonsamtal är helt konfidentiella och spelas inte in. Inga IP-adresser registreras.